Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
ITTRA LI RCIVEJNA MIN XI KLABBS DWAR IR-REGISTRAZZJONIJIET TAL-PLEJERS GHAS-SENA 2019

Il-Lum l-Erbgha 21 ta' Novembru, 2018


Gheziz,


Kumitati u Plejers,


Nixtieq navzakom li wara li spicca il-loghob tal-Bocci, bhalissa qieghed nisma li hawn xi caqliq tal-Plejes.


Nixtieq navzakom li FEDERAZZJONI ircivejna ittra min klabb, fejn din l-ittra hija miktuba min ghand Avukat, F'din l-ittra tikonsisti li FEDERAZZJONI qeghda kontra ir-Regolament li Plejer jiregistra ghall-Tlett snin ma xi Klabb.


Biex kull hadd ikun jaf ahna bhala FEDERAZZJONI morna ghand Avukat taghna u spegajnilu kollox. Li hemm regolament li waqt il-Laqgha Generali l-klabbs kienu ivutaw li Kumitati li Plejer jigi iregistrat ghall-Tlett snin ghax ahna bhala FEDERAZZJONI il-Kabbs ghandhom is-seta li jbidlu dan ir-Regolament.  


Nixtieq namila cara jekk ahna bhala FEDERAZZJONI qeghdin fuq in-naha il-hazina u l-Avukat taghna jaghjdilna li Plejer AMICER mhux suppost jiregistra ghall-Tlett Snin, ahna bhala FEDERAZZJONI iridu niregolaw u nirangaw ir-Regolament waqt il-Laqgha Straordinarja mill-Membri Prezenti.


Namila cara u naghjdilkom ukoll li Avukat taghna konna ghadnilu li din il-Proposta kienu ivvutaw ghalija il-membri Prezenti li kienu gew waqt il-Laqgha Generali, li ghall din il-Laqgha kienu jistaw jattendu ghalija

Tlett Ufficjali min kull klabb, igifiri President, Segretarju jew Kaxxier u ivutaw ghalija u kienet ghaddiet li Plejer jiregistra mall-klabb ghall-Tlett snin.


Nixtieq najdilkom li ahna kellimna AVUKAT taghna u sal-Lum il-gurnata ghadna ma smajna xejn min naha ta' AVUKAT min naha tal-Federazzjoni.


Naf li President is-Sur Giovanni Fabri l-Avukat qallu tibzax qieghed jara xi teghjd il-ligi.


Qieghed navzakom halli jekk ikun hemm xi zvillupi zgur sejrin tkunu tafu ghax ahna bhala FEDERAZZJONI sejrin insejhu SEDUTA STRAORDINARJA ghall-Klabbs biex kull hadd ikun jaf x'qallina AVUKAT.


Ghal hekk nixtieq nitlob lil kumitati kollha li qabel ma jiregistraw xi plejers maghhom ahjar jaraw kief gej dan ir-Regolament. Biex wara hadd ma jigi u ghajdilna li ahna ma konna nafu b'xejn.


Biex tkunu tafu sal-lum il-President yal-Federazzjoni ikuntatjat lil AVUKAT biex naraw ma kellniex twegiba min ghand AVUKAT.


AVUKAT qall lil President ta' Federazzjoni li malli jkollu risposta mall-ewwel sejer ikellimna.


Il-Kunsill qall lil AVUKAT biex jaghtijilna bil-miktub biex ahna inkunu cari biz-zejed u nimxu skont il-ligi.


Ghax jekk ahna qeghdin fit-triq il-hazina iridu nirgangaw dan ir-regolament.


Qieghed nikteb dan il-Post ghax kien hawn xi klabbs u staqsewni kif bqajna rigward li hawn xi Plejers jixtiequ li jicaqalqu u immoru ma xi klabb iehor.


Biex kull hadd ikun jaf it-twegiba tieghi ghatilom ghalissa stnenew naqra halli naraw sejer iwigeb, AVUKAT taghna. Biex hadd ma jahseb li bhala FEDERAZZJONI mhux qeghdin namlu xejn fuq din l-ittra li ahna ircivejna u inehu kull spekazzjonijiet li bhalissa ghadejjin.


Ghax hawn min qall ghall-sena sena, hawm min qall ghall Sentejn sentejn.


IMMA NAMILA CARA LI SISSA AHNA GHADNA MA NAFU XEJN.


TINKWITAWX GHAX MALLI JKOLLNA ITTRA MILL-AVUKAT TAGHNA MALL-EWWEL SEJRIN

INSEJHU SEDUTA STRAORDINARJA U NAGHDULKOM DAK KOLLU LI QALLINA L-AVUKAT

TAL-FEDERAZZJONI.


GRAZZI HBIEB.


QIEGHED JAGHDILKOM BIEX HADD MA JAHSEB LI FKB MHU QEGHDA TAMEL XEJN FUQ DIN

L-ITTRA LI AHNA IRCIVEJNA.


GRAZZI HBIEB

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION