Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
KOMPETIZZJONIJIET KNOCK OUTS

Kompetizzjonijiet Knock-Outs


1.94  Biex ikun jista jiehu sehem fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-Federazzjoni ikun irid jirregistra plejers kif se jinghad:


A ) Knock Out 3x3 – sitt plejers.


B ) Knock Out 2x2 - tliet plejers.


C ) Fil-kompetizzjoni ta` 2x2, 3x3, jekk fl-ewwel loghba l-klabb jghati 'Walk Over' it-tieni loghba ma ssirx u dan jehel multa ta` 25.00 Ewros.


Ma` jsir ebda CAQLIQ ta` 'FIXTURES' ta` dawn il-Kompetizzjonijiet :-


Lig Nazzjonali, 1x1, 2x2, 3x3, Charity Cup, u Super Cup.


Il-kompetizzjoni tal-1x1 jekk plejer ma` jkunx jista jmur ghal-loghob minhabba ragunijiet serji u wara li jigi muri xi tip ta` dokument li jiggustifika dik ir-raguni, mhux ser ikun hemm penali.


Ghaldaqstant irid isir hekk :-


D ) Jekk plejer A jonqos li jmur ghal-loghob il-plejer B jirbah dik il-loghba 21-0, izda plejer A ikollu c-cans li jilghab it-tieni loghba skont kif jidher fuq il-'fixtures', jekk plejer a jirbah il-loghba issir 'decider' ta' 11 il-punt f`dak il-picc li ntrebhet it-tieni loghba.


E ) Jekk plejer wiehed miz-zewg plejers ma' jkunx jista jilghab iz-zewg loghbiet minhabba ragunijiet fit-tul il-plejer l-iehor jghaddi ghar-rawnd li jmiss.


F ) Jekk plejer B jirbah l-ewwel loghba, izda ghar-ragunijiet ikkunsidrati validi mill-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci ma` jkunx jista jilghab it-tieni loghba plejer B jitlef it-tieni loghba 21-0, izda jkollu cans jilghab id-'decider' f`dak il-picc li kellu jilghab it-tieni loghba. Min jirbah id-'decider' jghaddi ghar-rawnd li jmiss.


G ) Jekk plejer B jitlef l-ewwel loghba, izda ghar-ruginijiet ikkunsidrati validi mill-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci ma` jkunx jista jilghab it-tieni loghba plejer B jitlef it-tieni loghba 21-0. Plejer A jghaddi ghar-rawnd li jmiss.


H ) Jekk plejer ma` jmurx ghal-loghob minghajr ma` juri xi tip ta` dokument li jkun iggustifikat, tinghata 'W/O' u jehel multa ta` 25 Ewro. Il-Federazzjoni Klabbs tal-bocci zzomm id-dritt li ma` taccettax dokumenti li ma` jkunux gustifikati.


I ) Fin-'K/O' 2x2 jekk plejer jigi nieqes matul il-kompetizzjoni, postu jista jintela minn plejer iehor basta ma` jkunx ha sehem fil-kompetizzjoni msemmija.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION