Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
BIEDU TAL-ISTAGUN TAL-BOCCI GHAS-SENA 2019

4 ta' Marzu, 2019

Cirkulari 01/2019

Sur Segretarju,

BIEDU TAN-KNOCK OUTS 

Rega' wasal stagun ieher tal-Bocci u ghalhekk irid infakkar li wara kull loghba tridu ccemplu jew tibghatu SMS lis-Segretarju fuq il-Mobile 99802378, Jew hallu Post tar-Rizultat fuq il-Pagna ta' Facebook ( FKBOCCI ).

Dan qed namluh biex il-WEBSITE tal-Federazzjoni tkun aggornata malajr kemm jista jkun ( www.fkbocci.com ).

Biex jintazlu l-Pices ghall-Finali ghall-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet Post u il-Finali ghar-Religazzjoni. Il-Pices ser jintazlu bil-Polza pero ma jistax isir loghob f'dawk il-Picis li jaslu sal-Finali.

Il-Finali jintlaghbu fil-Pices tal-Ewwel Divizjoni, dawk tat-Tieni Divizjoni u dawk tat-Tielet Divizjoni jilghabu fil-Pices tat-Tielet Divizjoni.

Nixtieq navza lill-Klabbs li ghandhom ma' gabrux l-I.D.CARDS biex jghamlu dan mill aktar fis possibli ghax hadd ma' jista jilghab minghajr I.D.CARD, jekk ma' jprezenahix lir-Referee.

Peress li l-Klabb tal-Birgu kien iddikjara li mhux ser jiehu sehem fir-Reserve ghandkom tkunu tafu li dan irtira l-Ittra tieghu. Gejna infurmati li l-Pic tal-Birgu lest u loghob kollu ser jintlghab gewwa il-Klabb tal-Birgu.

Il-Fererazzjoni ser tespezzjona il-Pices u dan qed navzawkom bil-quddiem biex wara ma' jkunx hemm skuzi li ma kontux tafu, fejn il-Pic ma' jkunx tajjeb ghall-loghob irid jigi rrangat u sakemm jigi rrangat il-loghob kollu jintlghab fil-Pic Oppost.

L-Istagun tal-Bocci ser jiftah nhar it-Tnejn 11 ta' Marzu bin-KNOCK OUT 1x1. Il-Lig ghas-Sena 2019 ser jibda it-Tlieta 2 ta' April, sa kemm jibda il-Lig, il-Loghob kollu jibda fis-6.00 ta' Filghaxija. 

Meta jibda il-Lig, il-Loghob kollu jibda fis-6.30 ta' Filghaxija

Huwa importanti li nzommu is-Serjeta tal-Loghba tal-Bocci fil-gholi u ghahekk certu attagjament waqt il-loghob mhux ser jibqa ittolerat.

Ir-Referee huwa obligat li jekk il-Plejers ma jkunux liebsin l-istess ma' ihallihomx jilghbu, REGOLAMENT NO 22 Il-Plejers ghandhom jilaghbu bi qliezet ta' Uniformita' wahda u Kulur wiehed.

Jistaw jintuzaw kemm ' SHORTS', kif ukoll qliezet twal. Il-Plejers jistghu biss bi 'SLIPPERS' jew 'GYM SHOES'. Rigward id-Dagha u Kliem hazizn, ir-Referee ghandu jwissi lill-Plejer darbtejn, mat-Tielet Darba ikeccih il-Barra u Post jiehdu ir-Reserve.

Waqt il-Loghob hadd ma jista jppejjep jekk jigi pruvat li sar xi Tipjip waqt il-Loghoba, il-Klabb flimkien mar-Referee ser jinzammu Responsabli u jehlu il-Pieni li hemm stipulat fl-Istatut u r-Regolamenti tal-Loghba.

L-AHHAR HAGA LI NIXTIEQ NIGBET L-ATTENZZJONI SIEGHA IL-KUMITATI KOLLHA LI PLEJERS LI JILGHBU MAGHHOM KLIEM MHUX XIRAQ FUQ IL-FACEBOOK 

ATTENZZJONI LI KLIEM MHUX XIRAQ FUQ FACEBOOK, IL-FEDERAZZJONI SEJRA TIHU PASSI GHALL-DAWN IN-NIES LI JIKTBU KLIEM MHUX XIRAH LEJN XI KLABBS U AKTAR U AKTAR KONTRA IL-FEDERAZZJONI.

FIL-WAQT LI NIRINGRAZZJKOM TAL-KOPERAZZJONI TAGHKOM.

F'ISEM IL-PRESIDENT U MEMBRI TAL-FEDERAZZJONI NIXTIEQU NIRRINGRAZZJAW LIL KLABBS KOLLHA GHALL-SENA MILL-AQWA STAGUN 2019.

GRAZZI   

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION