Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
 • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
 • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
 • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
 • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari 01/24

Federazzjoni Klabbs tal-Bocci (MALTA

                                                                                                                        Headquarters: 140, Sisters’ Street, Tarxien TXN 1040, Malta

 

Tel: (+356) 2180 7721  Fax (+356) 2180 7721   Mob; 79220278

Email ; fkbmalta@gmail.com     Website:- www.fkbocci.com

Facebook FKBOCCI

 

 

CIRKULARI 01/24                                                     1 Ta Marzu 2024

 

Sur Segretarju,

                           Fil Laqgha Generali Annwali  li saret Hadd 11 ta Frar 2024 gewwa Kwartieri tal-Federazzjoni  addew mozjonijiet  u biex jigi applikati regolamenti li hemm f Istatut.

 1.   Wara kull tmiem tal-loghba irrid jintbatu line up forms ta zewgt timijiet flimkien ma score sheet , firma , isem u kuljom tar referee u jintbat sms lil F.K.B  fuq  99153504.Min jonqos ha jkollu multa ta 10 euro.

 2.    L-Klabb ta San Gwann propona u l-Klabb Ta Bormla santa Margerita s-sekonda emenda ghal-Stagun 2024  .  League Nazzjonali ta F.K.B  -Rigward league tal –kategorija kollha jigi hekk min jispicca fl-ewwel post fl-ahhar ta l-istagun ghandu jkollu post fil-finali b mod awtomatiku.Dawn li jispicaw bejn tieni u l-hames post jilghabu semifinali bejnithom (  2 vs  5  u 3 vs 4 ) home u away u ikun determinat min jitla ghal-finali ma rebieh tal-league ( ezempju  2 rebhu u 4 rebhu  imbad jilabu loghba wahda go pitch newtrali .Min jerbah jitla finali mar-rebbieh tal-league u min jitlef jigi fit-tilet post. Din ghaddiet  permezz ta votazzjoni   li ivuttaw kif gej  22 klabb favur u 6 klabb kontra.

 3.    Klabb li jaghti  3 walk overs fil-league nazzjonali  u reserves  jigi  imwaqaf minufih .

 4.    L-ewwel  u t-Tieni Divizjoni irrid jkollhom team biex jilabu fir reserves league u din hi obligatorja.T-Tielet Divizjoni jekk ma jkollhomx team li jilaghbu reserves  ma jkunx jista jiehu promozjoni .

 5.    Klabb irridu jiehdu hsieb li team jkun uniformi wahda u xierqa.Flokkijiet u  Tracksuits tithalla ghazla tal player individwali,basta l-isem tal-klabb ikun jidher.

 6.    Referee  ghandu dritt li iwissi /jissospendi jew jabanduna l-loghba  u importanti f kas ta accident jew nuqas irrid jibat rapport lil kunsill tal-Federazzjoni  wara loghba.

 7.    Qabel ,waqt loghba ,meta jiehdu l minuta u break mhux permess li jsir tipjip jew jinxtorob xorb alkoholiku GEWWA  Pitch .Min jonqos ha tkun qed tinhareg multa lil Player ta 30 Euro ghal-ewwel darba,t-tieni darba multa ta 60 euro  u tielet darba l-PLAYER  jkun sospiz  zewgt   ( 2 )  loghbiet .

 8.    Importanti li qabel loghba l bocci l kbar jkunu 4 bil balla Bajda u  jintarfu.

 9.    L-ahhar hames  (5 ) minuti qabel  il-hin stipulat ghall-partita,ghandhom  ikunu  ghad-dispozizzjoni t a  l-Away  tim  BISS,biex fijom jigu  ttestjati  kemm il-bocci  kif ukoll  il-pitch.

 10.   Ghal kull laqgha li tissejah mil F.K.B  specjalment Laqgha Generali Annwali  u Laqgha Stordinarja kull klabb irrid jkollu PERSUNA mil-kumitat prezenti .

 11.   Ma din c-cilkulari qeda tintbat Notifika lil-Klabbs tal-Bocci  (  Data  11/2/2024 )

 

 

Tislijiet,

 

 

Kunsill Federazzjoni Klabbs Tal-Bocci
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION