Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
KOMPETIZZJONIJIET OPEN GHAS-SENA 2012

Kompetizzjonijiet  Open

Il-Ferderazzjoni Klabbs Tal-Bocci tixtieq tghid proset lil dawk il-klabbs li tul l-istagun tax-xitwa organizzaw kompetizzjonijiet interni biex b’hekk zammew hajja l-loghba tal-bocci meta l-istagun tal-bocci  ikun wieqaf. Ghalkemm kellna xitwa xi ftit qalila xorta wahda kien hemm konkorenza tajba waqt dawn il-kompetizzjonijiet u ghalhekk nghid grazzi lil dawk il-klabbs li b’kuragg waslu sat-tmiem ta’ dawn il-kompetizzjiniet.

Serjeta waqt il-loghob

Bhal ma jaf kullhadd ergajna bdejna l-istagun tal-bocci u l-Federazzjoni Klabbs Tal-Bocci tixtieq tfakkar xi punti li ghandhom jigu osservati halli hadd ma jkollu ghalfejn ihallas xi multa bla bzonn:-

1.     Hadd ma jista jilghab bis-sigarett meta jidhol fic-cirku.

2.  Hadd ma jista johrog fuq il-loghob bis-sigarett mohbi f’idejh.

3.  Kliem hazin waqt il-loghob mhux ser ikun izjed toleranti u fejn il-Federazzjoni ikollha provi konkreti ser tibda tiehu passi drastici hafna ghalhekk l-F.K.B. qed twissi lil klabbs min qabel biex wara ma jkunx hemm tgergir ghal pieni li jinghataw. l-F.K.B. qed tinota li minhabba kliem baxx u anke vulgari il-presenza tat-tfal min gol-pices qed tinqata.

4.  Mhux permessi telefons cellular ghand il-plejer waqt li jkun qieghed jilghab.

Ktieb tal-Fixtures

Din is-sena il-Federazzjoni  hadmet b’ishih biex il-ktieb tal-Fixtures ikun lest qabel jibda il-lig Nazzjonali  u ghaldaqstant  il-ktieb tal-Fixtures ser jitqassamqabel jibda il-lig Nazzjonali. L-F.K.B. tixtieq tigbed l-attenzzjoni  li l-ktejjeb tas-sena l-ohra li kien fih l-istatut u r-regolamenti ghandu jinzamm f’post  sewwa biex wiehed issibu meta jigi l-bzonn tieghu.

 Referees

Hija x-xewqa tal-Federazzjoni li xi darba il-problema biex ikollna referees tigi solvuta imma nahdmu kemm nahdmu fuqa ma nistax insibu suluzzjoni,  nafu kemm hu difficli kultant  biex issib min jirrefja loghba bocci pero min jirrefja ghandu jkun libes sura ta’ nies mhux bil-flip-lops jew xi flokk bic-cingi  nuru naqra serjeta. Ma jistax plejer li-ismu jkun jidher fuq il-line-up form jghamila ta’ referee. Min jinqabad jikser dawn ir-regolamenti  l-loghba tieqaf immedjatament u jitiehdu dawk il-passi neccesarja.

 Website tal-F.K.B.

Minbarra li l-Federazzjoni Klabbs Tal-Bocci ghanda l-email taghha (fkbocci@melita.com) illum ghanda wkoll il-website lesta u wiehed jista jghamel uzu minnha billi jidhol  www.fkbocci.com  fejn wiehed isib dak kollu li jirrigwardja lil-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci.

 Rizultati

Irrid infakkar li hekk kif tispicca il-loghba il-klabb li jkun qieghed jilaghab home irid icempell lis-Segretarju fuq in-numru 99252890 biex jghidlu r-rizultat. Minn jonqos li jempel lis-segretarju jehel il-multa skond kif jghid l-istatut tal-F.K.B.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION